miércoles, 14 de marzo de 2018

Resultado de imagen de FP

PROBAS DE ACCESO AOS CICLOS DE GRAO MEDIO E GRAO SUPERIOR DA FP

 Está aberto o prazo de inscrición ás probas de acceso aos ciclos formativos de grao medio e de grao superior da formación profesional para o ano 2018 (DOG 8 de febreiro de 2018).

 


A proba de acceso aos ciclos de grao medio acreditará que o aspirante posúe coñecementos e habilidades suficientes para cursar con aproveitamento ditas ensinanzas. É común para tódolos ciclos de grao medio. o seu contido atenderá ao currículo de educación secundaria obrigatoria.

Requisitos de acceso: Quen non cumpra os requisitos académicos esixidos (non ter o título da ESO) e teñe cumpridos 17 anos ou os cumpra no ano natural de celebración da proba.


Estructura e organización da proba
Parte sociolingüística; Organízase en tres probas:
  -  Lingua castelá.
  -  Lingua galega.
  -  Ciencias sociais.

Parte matemática; Organízase nunha única proba:
  -  Matemáticas.

Parte científico-técnica; Organízase en dúas probas:
  -  Ciencias da natureza.
  -  Tecnoloxía.

Nota:  Nos exames con preguntas tipo test, soamente haberá unha resposta correcta. A cualificación obtida en cada pregunta correctamente contestada será de 0’5 puntos. As respostas incorrectas descontarán 0´125 puntos cada unha. As preguntas non contestadas non descontarán puntuación.


Certificado de realización da proba
Na certificación constará a nota final lograda e a cualificación obtida en cada unha das partes que a compoñen.
No caso de superación da totalidade da proba, a devandita certificación dará acceso a calquera ciclo formativo de grao medio, nas condicións de admisión que se establezan.


As  solicitudes deberán presentarse en papel, no centro de inscrición, utilizando o formulario normalizado (código de procedemento ED312D) dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal.

 

As persoas interesadas tamén poderán cubrir a solicitude a través da aplicación informática dispoñible desde a páxina web http://www.edu.xunta.es/fp, que xerará a solicitude que a persoa interesada deberá imprimir e posteriormente presentar no centro de inscrición. 

martes, 17 de enero de 2017

NOVA PROBA DE ACCESO A UNIVERSIDADE 2017

 

 Pinchando sobre a Orde que tes a continuación podes ver o seu contido   Orden ECD/1941/2016, de 22 de diciembre, por la que se determinan las características, el diseño y el contenido de la evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad, las fechas máximas de realización y de resolución de los procedimientos de revisión de las calificaciones obtenidas, para el curso 2016/2017.

 

 Pinchando na seguinte presentación poder ver tódalas  novedades, a data de hoxe,  da avaliación de Bacharelato, a proba que sustituirá ás PAAU no curso 2016-2017. Explícanse as características da prueba, as materias que serán obxecto de exame, os tipos de preguntas, a corrección, reclamación, datas..., entre outras cuestións.

http://www.slideshare.net/NuriaPalao/evaluacin-de-bachillerato-2017-la-nueva-pauEVALUACIÓN DE BACHILLERATO
LA NUEVA “PAU”
curso 2016-2017
Según el REAL DECRETO de 5/2016 ( 9 de
diciembre de 2016) de med...

CONVOCADAS PROBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRAO MEDIO E GRAO SUPERIOR.

 Convocatoria das probas de acceso a ciclos formativos de grao medio e superior para o ano 2017.

 

Pódese consultar a Orde do 22 de decembro de 2016 pola que se convocan probas de acceso aos ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional do sistema educativo para o ano 2017 na seguinte ligazón:


 Calendario das probas:

 

Outros enlaces de interese:martes, 5 de abril de 2016


RISCOS DE INTERNET

A maioría dos adolescentes que fan uso das novas tecnoloxías non son consciente dos riscos que conlevan.O vindeiro luns 11 de Abril, en horario de 10:00 a 11:25 h, terá lugar unha charla impartida por membros de Garda Civil, para o alumnado de 1º e 2º da ESO, sobre as novas tecnoloxías, os riscos de internet e o acoso escolar a través das mesmas.

viernes, 19 de febrero de 2016ENSINANZAS DEPORTIVAS

Para mais información sobre todo o relacionado coas probas de acceso: http://www.edu.xunta.es/portal/node/1556

Para resolver algunas dúbidas sobre as ensinanzas deportivas:http://www.edu.xunta.es/portal/node/1562
 


miércoles, 17 de febrero de 2016

BUSQUEDA DE TITULACIÓNS

Son moitas as veces que escoitamos a un estudante: "non sei que estudar". Realmente son mais os estudantes indecisos, que os que teñen unha vocación clara. Afortunadamente hoxe en día, ademais dos orientadores/as, profesores/as, e servizos de orientación da súa universidade mais próxima teñen acceso a un grande aliado: Internet que lles axudará a decidirse.

BUSCADORES


O gran número de novas titulacións que apareceron nas universidades españolas e o aumento da movilidade dos estudantes fixo  necesario que xurdan unha serie de motores de busca que permitan aos usuarios localizar onde están as titulacións que lles poderían interesar.

CUESTIONARIOS DE ORIENTACIÓN

Estes cuestionarios poden axudar aos alumnos/as mais indecisos a "reducir o campo".

TESTIMONIOS DE ESTUDIANTES

Que é mellor que un alumno/a que está estudando o grao que che interesa conte a súa experiencia?.


ENLACES DE INTERESE 

 * MECD- ¿Qué estudiar e donde?  https://www.educacion.gob.es/notasdecorte/compBdDo;jsessionid=0DE0A0568501D548FE7320DD76384CCC

* RUCT- Registro de Universidades, Centros e Títulos  https://www.educacion.gob.es/ruct/home

* UNIVERSIA- ¿por que estudar...?  http://noticias.universia.es/tag/Por-qu%C3%A9-estudiar/

* UNIVERSIA- Quiero ser http://noticias.universia.es/tag/quiero-ser/

* UNIVERSIA- Buscador de estudios  http://www.universia.es/estudios

* EDUCAWEB-Diccionario de profesiones  http://www.educaweb.com/profesiones/

* EDUCAWEB- Diccionario de estudios http://www.educaweb.com/estudios/

* EDUCAWEB- Oferta titulaciones grado por rama de conocimientohttp://www.educaweb.com/contenidos/educativos/estudios-universitarios/oferta-titulaciones-grado-rama-conocimiento/

* FUNDACIÓN BBVA- Construye tu ranking http://www.u-ranking.es/construye.php

* YAQ.ES-Los diez más buscados http://yaq.es/reportajes/acceso-universidad

* YAQ.es-Profesioneshttp://yaq.es/profesiones


TEST ORIENTACIÓN

UNIVERSIA-Test orientación vocacional http://www.universia.es/estudios/test-orientacion

* EDUCAWEB-el GR http://www.educaweb.com/orientacion/intereses-profesionales/

* IBERCAJA ORIENTA-Test Intereses Profesionales https://orienta.cepymearagon.es/ZonaJ%C3%B3venes/CuestionariodeInteresesProfesionales.aspx

* Elegir carrera.net http://www.elegircarrera.net/Test/

Test intereses profesionaleshttp://w28.bcn.cat/___ch___/_pit/_app.php?gAppId=pit&gInterfaceLanguage=es&gEnvironment=singleWeb

* Test intereses bachillerato http://www.aplicaciones.info/utiles/optestba.htm

* Test intereses universitarios http://www.aplicaciones.info/utiles/optestun.htm


** Programa ORIENTA http://www.orientaline.es/?yafxb=96804

 

VIDEOS TESTIMONIOS

 Primer año actitud Vigo http://tv.uvigo.es/serial/index?id=2330

Álvaro Medina https://www.youtube.com/watch?v=ma7GbTKZdBo


PROGRAMA ORIENTA


viernes, 12 de febrero de 2016

PROBAS DE ACCESO A CICLOS DE GRAO MEDIO E
 GRAO SUPERIOR 2016

 
 

PROBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRAO MEDIO

  Inscrición a proba: 4 ao 15 de abril

 Celebración da proba: 25 de maio

  Requisitos para a inscrición: non posuír ningún dos requisitos de acceso directo e ter cumpridos 17 anos ou cumprilos no 2016.
 

 
 

 
 
PROBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRAO SUPERIOR
Inscrición a proba: 15 ao 26 de febreiro

Celebración da proba: 20 de abril

Requisitos para a inscrición: non posuír ningún dos requisitos de acceso directo e ter  cumpridos 19 anos ou cumprilos no 2016.
 
Como novidade establécese que o alumnado que esté en posesión dun título de técnico (Ciclo Formativo de Grao Medio) terá acceso directo a un Ciclo de Grao Superior sen necesidade de presentarse á proba.Para máis información http://www.edu.xunta.es/fp/probas-acceso-ciclos-formativos-2016